<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_working_instead_of_running.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> ใช้การทำงานแทนการฝึกวิ่ง_กฤตย์

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่30ส.ค.49<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

ใช้การทำงานแทนการฝึกวิ่ง

โดย   กฤตย์  ทองคง

 

ถาม

               ผมทำงานใช้แรงกายมากในอาชีพ  อยากทราบว่า  ควรจะลดแผนวิ่งฝึกลง หรือยังสมควรดำรงความเข้มข้นของการฝึกวิ่งไว้  เท่าเทียมกับผู้ทำงานสำนักงานนั่งโต๊ะ

 

ตอบ

               คำตอบนี้ ขึ้นอยู่กับ  งานชนิดนั้นเป็นอะไร  และเป้าหมายวิ่งของผู้นั้น  เช่นงานชนิดที่คุณทำนั้น  เป็นการยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ทั้งวัน  คุณจะได้เปรียบเฉพาะโอกาสในการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าผู้ที่นั่งโต๊ะทำงานเท่านั้น  แต่ไม่มีความได้เปรียบในการฝึกกล้ามเนื้อและระบบหายใจ  หรือคุณมีโอกาสเดินมากในการงานอาชีพ เช่นพนักงานเดินหนังสือ หรือ งานที่ต้องขี่จักรยาน  คุณก็จะได้เปรียบตรงที่เป็นผู้ที่น่าจะมีการทำงานของระบบหายใจดีกว่าผู้ทำงานสำนักงาน  หรือคุณใช้แรงงานขนของหนักบ่อย  คุณน่าจะได้ประโยชน์จากความสามารถในการเก็บและกระจายพลังงานและมีความแข็งแกร่งของร่างกายดีกว่าผู้อื่น  อย่างนี้เป็นต้น

 

               ความเป็นจริงที่เข้าใจได้ง่ายๆมีอยู่ว่า     “ฝึกอะไร ก็ได้อย่างนั้น”    หรือ  “การยืนยันความแน่นอนในแบบจำเพาะเจาะจงของแผนฝึก”     ถ้าจะให้วิ่งได้เร็ว  คุณต้องฝึกเร็ว     ถ้าคุณอยากให้ร่างการอึด  คุณต้องฝึกอึด

 

               กล่าวอย่างนี้ก่อน  แล้วจึงนำไปสู่  “เป้าหมายวิ่ง”   ว่าถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายวิ่งเพื่อการแข่งขัน  การฝึกทั้งอึดทั้งเร็วก็ไม่มีความจำเป็น  แต่หากคุณเป็นนักวิ่งที่คาดหวังผลการแข่งขัน  ก็จำต้องตอบว่า  งานหนักทางร่างกายที่คุณแลกกับรายได้ทุกวันนั้น  ไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับการเพาะสร้างเรือนร่างในการเตรียมแข่งขัน  ได้มากเท่าที่คาดหมาย  จำต้องฝึกเท่าหรือมากกว่าผู้อื่นเพื่อบรรลุความสำเร็จ  ไม่ใช่น้อยกว่า  จะยกเว้นบ้างที่คุณมีกิจกรรมวิ่งจริงๆเป็นงานในหน้าที่  ที่ผู้เขียนก็ยังนึกไม่ออกจะมีงานอะไรที่เป็นเช่นนี้

 

               ถ้าเป้าหมายการวิ่งของคุณมีเพื่อรักษาเรือนร่าง  หรือ  เพื่อสุขภาพที่ดี  และควบคุมน้ำหนัก  ก็คงเป็นไปได้ที่จะเอาการงานปัจจุบันทดแทนการฝึกวิ่งให้น้อยลง  ไม่ต้องมากเท่าพวกที่นั่งโต๊ะฝึกเป้าหมายเดียวกัน     ด้วยว่า ถ้ากล่าวอย่างภาพรวมกว้างๆแล้ว  การงานอาชีพที่ใช้แรงกายมากกว่าย่อมจะเอื้ออำนวยกับสุขภาพโดยรวม (อย่างไม่จำเพาะเจาะจง) แน่นอน

Text Box: ใช้หลักการอ้างอิงจาก     Kristie   Abt   ,   An exercise physiologist and clinical instructor at University of Pittsburgh     R.W. May  2005     P.40

 

 

 


 

13:50  น.

17  ธ.ค.  2548