<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_tapper_for_shortrun.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> tapper_สำหรับนักวิ่งระยะสั้น

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 3ส.ค.49<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

 

คำแนะนำในการ  Taper  สำหรับการแข่งขันระยะสั้น

 

โดย   กฤตย์   ทองคง

                การ  Taper  มีความสำคัญสำหรับการแข่งขันระยะสั้น  เช่นเดียวกับมาราธอน เช่นกัน 
 แต่ไม่ต้องใช้เวลาที่นานเท่านั้น

 1)      สำหรับระยะฮาล์ฟ  ให้จำกัดระยะวิ่งยาวครั้งสุดท้าย  ให้อยู่ที่ต่ำกว่า 7 วัน  ก่อนการแข่งขัน  ที่ตัดระยะทางให้เหลือน้อยแค่ราว 10-15 ก.ม.  นอกจากนั้นในการวิ่งปกติ  ช่วงนี้ให้ลดระยะลงประมาณครึ่งหนึ่ง

 2)      สำหรับระยะ 5-15 ก.ม.  ให้ลดระยะฝึกลงครึ่งหนึ่ง ใน 3-5 วันก่อนแข่ง

 3)      ถ้าคุณมีแผนฝึกที่ประกอบด้วย  Speed Works  ในคาบระยะเวลา 3-6 วันก่อนแข่ง  ให้ตัดความเข้มลงเหลือราว 75% ของของเดิม  ในระยะทางและจำนวนเที่ยว  แต่ให้ความเร็วเท่าเดิมอยู่

 4)      คุณสามารถคาร์โบโหลดใน 3-4 วันสุดท้ายก่อนแข่งได้ถ้าต้องการ 

 5)
      ไม่มีความจำเป็นต้องคาร์โบโหลดสำหรับการแข่งขันที่สั้นกว่า 16 ก.ม.  เพราะมันช่วยได้น้อยมาก  และสำหรับคนที่ไวต่อน้ำหนักขึ้น  อาจเพิ่มตัวให้หนักเป็นภาระในวันสำคัญได้

 6)
      ถ้าตื่นเต้น  ไซส์จัด  ก็ให้นึกว่า  เราเคยวิ่งระยะนี้มาแล้ว  และพบว่า  เราเคยทำได้ดีที่เดียว

 

08:44  น.

19  พฤษภาคม  2548

 It’s taper time

BOB  COOPER

R.W. Oct  2003  P.46