<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_pain_bottom.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> นักวิ่งเจ็บแก้มก้น_กฤตย์

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.49<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

นักวิ่งเจ็บแก้มก้น

 

โดย   กฤตย์  ทองคง

 

               การที่นักวิ่งมีอาการผิดปกติเจ็บแก้มก้นมีหลายสาเหตุ  ไม่ใช่เรื่องตายตัว อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  ผู้เขียนได้เคยเขียนเรื่องกลุ่มอาการที่ใกล้เคียงนี้ไว้บ้างแล้วในบทความเรื่องอื่น เช่นเรื่อง “แฮมสตริงหรือไซติกา”  นั่นก็คือเหตุหนึ่ง  อีกสาเหตุที่นักวิ่งควรจะทราบเอาไว้บ้างจากการเจ็บแก้มก้น  อาจมาจาก  กล้ามเนื้อที่มีชื่อว่า  Piriformis  Muscle  มีชื่อเรียกความผิดปกติจำเพาะว่า  Piriformis  Syndrome

 

               อาจเป็นได้ที่นักวิ่งมีอาการเคืองๆเล็กน้อย หรือ เจ็บแบบรุนแรงก็ได้ทั้งสองอย่าง  ในจุดบริเวณที่มีอาการคล้ายๆจุดเดียวกับความผิดปกติที่เกิดจาก  Sciatic Nerves  คือบริเวณลึกที่สุดของแก้มก้น

 

               กล้ามเนื้อชุด  Pirifomis  มีจุดเชื่อมต่อจากปลายประสาท  โยงไปสู่กระดูกขาอ่อนอยู่ใต้กล้ามเนื้อ  Gluteus  Maximus  อีกที  ในกรณีที่เกิดความผิดปกติแบบธรรมดา ก็คือเกิดอาการเกร็งตัวจากการฝึกที่มากเกินไป หรือ การไม่ยอมคลายตัวของ  Piriformis  ซึ่งจะไปมีผลต่อเนื่องไปดันเส้นประสาท  Sciatic  Nerves  เส้นประสาทใหญ่อีกที

 

               ผู้มีอาการจึงรู้สึกคล้ายกับความผิดปกติที่หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนล่างหนีบทับปลายเส้นประสาท  ดังที่บรรยายในบทความ   “แฮมสตริงและไซติก้า”  นั่นเอง

 

               หลังจากนี้  ผลต่อเนื่องที่มาจากความผิดปกติทั้งสองสาเหตุก็คงจะคล้ายๆกัน  คือจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของขา  หัวเข่า  น่อง  ข้อ  และเท้าต่อมาได้

 

               และไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุหมอนรองกระดูกทับหนีบ หรือ  Piriformis  เกร็งตัวก็ตาม  สิ่งที่น่าจะลองทำก่อนไปพบแพทย์ก็คือ     “ใช้ลูกเทนนิสช่วย”

 

               ใช้คลึงแก้มก้นเพื่อให้เกิดความคลายตัว  ในกรณีที่ทำคนเดียวไม่เหมาะสมให้ใครมาช่วยคลึงบั้นท้ายให้  ให้ใช้วิธีนั่งทับลูกเทนนิส  ใช้มือยันเก้าอี้หรือพื้น  ช่วยในการถ่ายน้ำหนักของร่างกาย  ให้ไปในทิศทางที่ร่างกายต้องการ  โดยที่ให้สังเกตจากอาการขณะทำด้วยว่า  ต้องไม่ใช่เป็นการกระทำที่ทำแล้วเจ็บมากขึ้น  กดคลึงให้ลูกเทนนิสลึกเข้าไปในชั้นเนื้อราว 60 วินาที หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น

 

               ควรทำวันละ 1-2 ครั้ง  โดยให้ทำครั้งที่สองก่อนการไปวิ่ง (ถ้าวิ่งเย็น)  และรักษาการทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนดีขึ้น

 

               หลังจากนั้น 4 สัปดาห์แล้ว  ความเจ็บมิจางคลาย หรือแย่ลงกว่าเดิม  ให้รีบไปพบแพทย์  เพื่อจัดการต่อไป

 

               นี่คือข้อที่นักวิ่งสามารถดูแลตัวเองได้ในชั้นต้น  สำหรับการเจ็บแก้มก้น

  

14:44  น.  15  ธันวาคม  2548

จาก  Tricks of the trade       

โดย  Clint Verran

Physical  therapist   and  2:14   Marathoner

R.W.  May  2005    P.50