“Aero Stories”
การแข่งขันแอโรบิกมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2546
เวลา 11.30 – 17.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์

ในปัจจุบันการเต้นแอโรบิกได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเต้นแอโรบิกนั้นเป็นกีฬาที่ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนของร่างกาย และสามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ประกอบกับทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยพยายามให้ความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง จึงเกิดนโยบายสร้างเสริมสุขภาพให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกขึ้นมา โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ดำเนินการจัดกิจกรรมให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเต้นแอโรบิกที่จัดขึ้น นโยบายดังกล่าวจึงเป็นส่วนสนับสนุนให้กิจกรรมการเต้นแอโรบิกแพร่หลายไปยังชุมชนต่างๆ มากมายทั่วประเทศ
บริษัท เทรนดี้ ทูเดย์ จำกัด ผู้ดำเนินกิจการนำเข้าและจำหน่ายชุดออกกำลังกายชั้นนำจากต่างประเทศ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และมีความพร้อมที่จะตอบสนองและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและรณรงค์ให้ประชาชนเอาใจใส่และเสริมสร้างสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย จึงจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกมาราธอนเพื่อการกุศลขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 ท่าน ซึ่งได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย นอกจากนี้รายได้จากการจัดงานยังบริจาคเพื่อการกุศลแก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย เป็นโครงการให้ที่พักอาศัยแก่เด็กพิการซ้ำซ้อน เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในการรักษาพยาลและกายภาพบำบัด
นับได้ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานอย่างท่วมท้น
สำหรับในปีนี้กิจกรรมเต้นแอโรบิกมาราธอนเพื่อการกุศลยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “Aero Stories” ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2546 เวลา 11.30–17.30น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ รายได้จากการจัดงานมอบเป็นการกุศลแก่ มูลนิธิสิทธิเด็ก โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ เพื่อช่วยเหลือเด็กติดเชื้อและป่วยเป็นโรคเอดส์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด
4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้รักการออกกำลังกาย และเป็นศูนย์รวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. เพื่อเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม

กลุ่มเป้าหมาย
1. สมาชิกของชมรมและสถานออกกำลังกายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. ครูผู้สอนเต้นแอโรบิก
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน

วัน เวลา สถานที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2546
เวลา 11.30 – 17.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
จำนวนประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสถานออกกำลังกายต่างๆ อาทิ
● California Fitness Center


● Fitness First

● Clark Hatch

● Grand Amarin Fitness

● Phillip Wain

● FBT

● Club Erawan Fitness Spa (Grand Hyatt, Erawan Hotel)

● การกีฬาแห่งประเทศไทย
● สมาชิกชมรมกีฬาเสริมสุขภาพ กฟผ.
● สมาชิกศูนย์สุขภาพต่างๆ
และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน

การเข้าร่วมงาน
จำหน่ายบัตรในราคาใบละ 350 บาท (รายได้จากการขายบัตรมอบเป็นการกุศล)
กิจกรรมภายในงาน

● การแสดงโชว์แอโรบิค
โดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญจากสถานออกกำลังกายชื่อดังและได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับ มีฝือมือและประสบการณ์การสอนในระดับชั้นแนวหน้า

● การแข่งขันเต้นแอโรบิคการกุศล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภททีม : แข่งขันเต้นสเต็ปแอโรบิค

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
เป็นสมาชิกจากสถานออกกำลังกายต่างๆ ทีมละ 3-5 คน จำนวน 6 ทีม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
- ไม่จำกัดเพศในการแข่งขัน
- ครูฝึกของสถานออกกำลังกายไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้

การแข่งขัน
- แข่งขันทีละ 1 ทีม โดยใช้วิธีจับฉลากลำดับทีมแข่งขัน
- ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมสามารถแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการผสมผสานท่าเต้นและจังหวะดนตรีได้อย่างเต็มที่
- ระยะเวลาในการแข่งขันไม่เกิน 5 นาที

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนรวมทั้งหมด 50 คะแนน โดยแบ่งออกเป็นข้อละ 10 คะแนน ดังนี้
- ความพร้อมเพรียงภายในทีม
- ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการเต้น
- การจัดระเบียบของร่างกาย ความแข็งแรง ความสวยงาม
- การผสมผสานท่าเต้น และดนตรี
- ความเหมาะสมของการแต่งกาย

รางวัลการแข่งขัน จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ บัตรที่พัก 3 วัน 2 คืน โรงแรมภูเก็ต อคาเดีย
รางวัลที่ 2 รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ บัตรที่พัก 3 วัน 2 คืน โรงแรมพีนาเคิล จอมเทียน พัทยา
รางวัลที่ 3 รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพน้ำลูกยอ Tahitian Noni
รางวัลที่ 4 รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม (รางวัลพิเศษ) จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ บัตรรับประทานอาหารร้าน No. 43 Restaurant2. ประเภทเดี่ยว : การแข่งขันเต้นแอโรบิกมาราธอน

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
สมาชิกสถานออกกำลังกายและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันจำนวนประมาณ 400 กว่าคน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
- ไม่จำกัดเพศในการแข่งขัน
- ครูฝึกของสถานออกกำลังกายไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้

การแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันเต้นตามครูผู้นำเต้น
- สามารถพักดื่มน้ำ หรือเข้าห้องน้ำได้ โดยไม่นานจนเกินไป
- ระยะเวลาในการแข่งขันประมาณ 2 ชั่วโมง

ครูผู้นำเต้นแอโรบิก
นำทีมโดยครูผู้สอนจากสถานออกกำลังกายชื่อดังที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ในการสอนอยู่ในระดับแนวหน้าเป็นที่ยอมรับของสมาชิกสถานออกกำลังกายต่างๆ ได้แก่
- คุณยอดชาย ยมะคุปต์
- คุณสมเพชร รังกลิ่น
- คุณสุนทร บัวขาว
- คุณอนุเทพ หมึกแดง
- คุณจันทร์จิรา ปานมาศ
- คุณวรพจ กันเปี่ยมแจ่ม

เกณฑ์การตัดสิน
- การจัดระเบียบของร่างกาย ความแข็งแรง ความสวยงาม
- การผสมผสานท่าเต้น และดนตรี
- ความเหมาะสมของการแต่งกาย

รางวัลการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. ประเภทเต้นยอดเยี่ยม
รางวัลเต้นยอดเยี่ยมฝ่ายชาย จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ บัตรกำนัลจากร้านแอคทีฟ เนชั่น มูลค่า 20,000 บาท
รางวัลเต้นยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ บัตรกำนัลจากร้านแอคทีฟ เนชั่น มูลค่า 20,000 บาท
2. ประเภทแต่งกายยอดเยี่ยม
รางวัลเต้นยอดเยี่ยมฝ่ายชาย จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ บัตรกำนัลจากบริษัท เทรนดี้ ทูเดย์ จำกัด มูลค่า 2,000 บาท
รางวัลเต้นยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ บัตรกำนัลจากบริษัท เทรนดี้ ทูเดย์ จำกัด มูลค่า 2,000 บาท

คณะกรรมการตัดสิน
ตัดสินการแข่งขันการทั้ง 2 ประเภท โดยผู้จัดการสถานออกกำลังกาย ชื่อดังในกรุงเทพฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. คุณสิรินยา แซ่ก๊วย จาก Group-x Manager, California Fitness Center
2. คุณแคทรียา ไรท์ จาก Fitness Manager, Grand Amarin Fitness
3. คุณสุทธิกานต์ โพธิพัฒน์ จาก Fitness Manager, Atrium Athletic Fitness
4. คุณมานิต รัตนพล จาก Fitness Manager, Living Fit (SCB Park)
5. คุณโชคดี อยู่แก้ว จาก Fitness First, Fitness First Pinklao

● การแสดงและจำหน่ายสินค้า
บริเวณรอบๆ งาน จะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพเพื่อสุขภาพ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักและเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษอีกมากมาย อาทิ
- ผลิตภัณฑ์ผ้ายืด Futuro ลด 20 %
- ผลิตภัณฑ์ Blackmore ลด 20 %
(รายได้จากยอดขาย 10% มอบเป็นการกุศลในโครงการเดียวกัน)

● การจับฉลากแจกของรางวัล
ทำการจับฉลากจากหางบัตรเพื่อแจกของรางวัลมากมายให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจนกว่าของรางวัลจะหมด

● การทำประโยชน์ให้กับสังคม
รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายคณะผู้จัดงานจะมอบเป็นการกุศล แก่มูลนิธิสิทธิเด็กโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งก่อตั้งโดย ดร. พระครูอาทร ประชานาถ มาเป็นเวลานานกว่า 12 ปี เพื่อให้ที่พักพิงให้ความรัก และความอบอุ่นแก่เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV และป่วยเป็นโรคเอดส์ ให้ยาเสริมภูมิต้านทานโรคเพื่อยืดชีวิตของเด็กให้ยืนยาวขึ้น ตลอดจนดูแลเรื่องสุขภาพของเด็ก การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม รวมไปถึงการสร้างความกระจ่างแก่สังคมให้เกิดความเมตตาและโอกาสแก่เด็กที่ติดเชื้อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ ดังกล่าวถึง 53 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนมีความตื่นตัว เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเต้นแอโรบิกมากขึ้น
2. ประชาชนรักการออกกำลังกาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด
3. ประชาชนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายต่างๆ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
4. ประชาชนร่วมมือกันช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้สังคมกำหนดการ
งานแถลงข่าว “Aero Stories”
การแข่งขันเต้นแอโรบิกมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2546
เวลา 09.30 – 11.30 น.
ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมนารายณ์

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.15 น. กล่าวเปิดงาน
10.15 – 11.15 น. เริ่มการแถลงข่าว
โดย - ผู้บริหารบริษัท เทรนดี้ ทูเดย์ จำกัด
นางสาวสุทธิสา เกษมธีระสมบูรณ์
นางสาวปฐมา เลขะวิวัฒน์
- ที่ปรึกษาบริษัท เทรนดี้ ทูเดย์ จำกัด
นายชลนที เจียระไนรุ่งโรจน์
- ตัวแทนครูผู้นำเต้นแอโรบิก
นางสาวเสาวภา เทียมศรี
11.15 – 11.30 น. กล่าวปิดงาน
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 11.30 – 17.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์

11.30 – 12.00 น. ลงทะเบียน
12.00 – 13.30 น. แข่งขันเสต็ปแอโรบิก
13.30 – 14.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
โดย ผู้อำนวยการกองออกกำลังกาย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน
14.00 – 14.15 น. การแสดงของครูผู้สอน
14.15 – 16.15 น. แข่งขันเต้นแอโรบิกมาราธอน
16.15 – 17.00 น. มอบของรางวัล
17.00 – 17.30 น. กล่าวปิดงาน

 
 
     
    โดย: ธิติมา  Mail to ธิติมา yu_i25@hotmail.com