<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_aerobic_principle.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> องค์ประกอบรวมของการออกกำลังกาย

 

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย ( BENEFITS )

 

เราออกกำลังกายเพื่ออะไร ?

คำตอบง่ายๆ ก็คือ การออกกำลังกายทำให้สุขภาพและสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์และแข็งแรง การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาที่ชอบ เช่น ว่ายน้ำ การเต้นแอโรบิค หรือวิ่ง เหล่านี้ ล้วนทำให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

 

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ( ATTIRED )

ชุดออกกำลังกาย

ควรเลือกชุดที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการออกกำลังกาย
โดยเลือกเนื้อผ้าที่มีการระบายอากาศและซึมซับเหงื่อได้ดี

รองเท้า  

ควรมีแผ่นรองชั้นในและมีหมอนรองที่ปลายเท้าส่วนโค้งเว้ารวมไปถึงบริเวณส้นเท้า เพื่อช่วยรองรับการกระแทก เท้าจะได้ไม่พลิกและต้องไม่รัดแน่นจนเกินไป การเลือกรองเท้าที่ดี จะมีผลต่ออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับข้อเท้า เข่า กล้ามเนื้อเท้า และยังจะช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เทคนิคการจัดร่างกาย ( BODY ALIGNMENT )

หลังจากการเต้นแอโรบิกแล้ว ควรฝึกการบริหารเฉพาะส่วน เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆ ให้ยืดเหยียดกลับสู่สภาพเดิม

 

องค์ประกอบรวมของการออกกำลังกาย

(การฝึกหัวใจ+ระบบหายใจ,กล้ามเนื้อ,ความอ่อนตัวของข้อต่อ )

การฝึกหัวใจและระบบหายใจ ( CARDIORESPIRATORY SYSTEM )

เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิตและระบบการหายใจ

วิธีฝึก

ใช้กิจกรรมแอโรบิก เช่น การเต้นแอโรบิก การขี่จักรยาน AIR WALKER STEP AEROBICS ว่ายน้ำ หรือ กิจกรรมแอโรบิกอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนปริมาณออกซิเจนมากขึ้น ทำให้ระบบการหายใจคล่องตัวและระบบการหมุนเวียนโลหิต มีมากขึ้น และดีขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจก็จะแข็งแรงขึ้นด้วย

การฝึกกล้ามเนื้อ ( MUSCLE TRAINING )

เป็นการฝึกเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แข็งแรงมากขึ้น กล้ามเนื้อแขน ขา หลัง และท้อง

วิธีฝึก

ใช้แรงต้านเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานมากขึ้น เช่น การยกดัมเบลล์ หรือ บาร์เบล เป็นต้น

การฝึกความอ่อนตัวของข้อต่อ ( STRETCHING EXERCISE )

เป็นการฝึกให้ข้อต่อต่างๆ สามารถเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งยังช่วยลดกรด LACTIC กรดที่มีอันตรายต่อร่างกายและช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้น ส่งผลให้ความเครียดของกล้ามเนื้อลดลง

หลักการปฏิบัติ STRETCHING EXERCISE

ควรแยกกลุ่มกล้ามเนื้อในการบริหาร เช่น ต้นคอ ข้อศอก ข้อมือ หรือข้อเท้า เป็นต้น ไม่ควรกด หรือกระแทก เพราะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ ควรปฏิบัติทุกวัน หรือ 3 ครั้ง/สัปดาห์

ข้อควรคำนึงจะปฏิบัติอย่างช้าๆ และไม่ควรกลั้นหายใจขณะปฏิบัติ

 

( จากหนังสือ NIVEA   FITNESS   โดย... อ.สุกัญญา มุสิกวัน
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ และเป็นผู้ริเริ่มการสอนเต้นแอโรบิกในประเทศไทย )

 

 

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.44<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>